Gafsad Dernek Tüzüğü sayfasını inceliyorsunuz.
6 sene önce yayınlandı.
Toplam 5.675 Defa Okundu.
gafsad271988 Yayınladı.
Sayfayı Paylaşmak İstermisiniz?

GAZİANTEP FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı
Madde 1
Derneğin adı “Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği” olup kısa adı GAFSAD’dır. Dernek merkezi Gaziantep’te bulunmaktadır.
Derneğin herhangi bir şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı
Madde 2
Derneğin amacı, “İnsanın kendini gerçekleme ve anlatma araçlarından olan sanat dallarından fotoğraf ve sinema aracılığıyla sanattan beklenen toplumsal işlevleri gerçekleştirmek; bu temelde geniş halk yığınları ve bireylerle karşılıklı etkileşim içine girerek fotoğraf ve sinema sanatının toplumda daha çok yaygınlaşmasını ve etkinlik kazanmasını sağlamak, çağdaş ve evrensel değerlerin daha çok içselleştirilmesini arttırma bağlamında; fotoğraf ve sinema sanatçılarının buluşmalarını kolaylaştırıp dernek çatısı altında örgütlenmelerini gerçekleştirmek; sanatçı ve bu sanatlara ilgi duyan insanlara bilgi, birikim ve üretimlerini sergileyebilmelerini kolaylaştırıcı olanaklar sunmak; ortaya konulan ürünleri sanatsal ve bilimsel temellerde değerlendirip bu yapıtların daha yetkin olabilmesi anlamında sunum, sergi, konferans, söyleşi ve kurslar düzenleyerek üyelerin bilgi, görgü ve deneyimlerini çoğaltıp dernek amaçlarının gerçekleşmesine yönelmek; bu süreçte sanatsal ve bilimsel araştırmalar yapıp çeşitli sanat kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürüterek toplumun fotoğraf ve sinema sanatı aracılığıyla dönüştürülmesine öncülük etmek”tir.

Belirtilen amaçları gerçekleştirme doğrultusunda;
Derneğin Etkinlikleri
Madde 3)
1. Fotoğraf yarışmaları düzenlemek, fotoğraf sergileri açmak;
2. Fotoğraf ve sinema eğitim seminerleri ve açık oturumlar düzenlemek;
3. Uygulamalı fotoğraf çekim çalışmaları için yurt içi ve yurt dışı geziler örgütlemek;
4. Üyelere ve kursiyerlere karanlık oda ve stüdyo kurmak;
5. Yurt içi ve yurt dışında fotoğraf ve sinema konulu toplantılarda temsil edilip fotoğraf ve sinema kuruluşları ile bilgi ve teknik işbirliği yapıp ilişkiler geliştirmek;
6. Sergi ve toplantı salonları açmak;
7. Sanatsal-toplumsal amaçlarla yemek, çay, piknik ve gezi gibi etkinlikler düzenlemek;
8. Üyelere ucuz gereç ve teknik donanım yardımı sağlamak;
9. Fotoğraf ve sinema ile ilgilenenlere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, fotoğraf ve sinema projelerine destek olmak;
10. Fotoğraf ve sinema sanatımızı, tarihsel ve kültürel değerlerimizi tanıtacak yayın ve gösteriler hazırlamak;


11. Bir fotoğraf kitaplığı hazırlama doğrultusunda çaba harcayıp tarihsel ve kültürel değeri olan her çeşit gereci derlemek;

12. Ulusal ve uluslararası düzeyde derneği tanıtmak ve iletişim kurmak için internet sitesi açmak;
13. Fotoğraf ve sinema sanatları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde federasyon ve konfederasyonlara kurucu olmak ve/veya katılmak, ayrılmak; bu yolla ülke çapında daha geniş örgütlenmeler içinde yer alarak fotoğraf ve sinema sanatının yaygınlaşıp gelişmesine katkıda bulunmak;
14. Dernek amacını gerçekleştirmek ve bu amaç doğrultusunda yukarda belirtilen etkinlikleri sürdürebilmek için taşınır ve taşınmazlar almak, satmak ve kiralamak;
15. Taşınmazlar üzerinde dernek amacına yarayan her tür işlem ve tasarrufta bulunmak;
16. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak olup;
Derneğin etkinlik kültürel alanda yurtiçiyle tüm yurtdışı olması öngörülmüştür.

Dernek Üyeliğinin Kazanılması
Madde 4
Medeni (sivil) haklardan yararlanma hakkı bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları zorunludur. Ne var ki onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlanır ve sonuç, yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğe üye olmak isteyen kişi kamu haklarından yoksunluğu gerektirecek bir suç işlemiş olmamalıdır.

Başvurucu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirlenen üye olmaya engel koşulları taşıyorsa derneğe üye olamaz.

Derneğe üye olma koşullarını taşıyanlar, üye kayıt dilekçesi doldurup yönetim kurulunca saptanan başvuru ödentisini yatırarak üyelik için başvurabilir. Yönetim Kurulu başvuru ile ilgili olarak en geç 30 gün içinde karar verir. Karar bir yazı ile ilgiliye duyurulur.

Üyeliğe başvuran kişi, üyeliği kesinleşinceye kadar aday üye sayılır. Aday üye derneğin her türlü çalışmalarına katılır, olanaklarından yararlanır.
Ancak aday üye sıfatının kazanılması, üyelik başvurusunun dernek yönetimince kesin kabulü biçiminde değerlendirilemeyeceği gibi; yönetim, aday üyenin başvurusunu TMK’nın 63. maddesi hükmü çerçevesinde reddedebilir.

Fotoğraf ve sinema sanatlarında –ulusal veya uluslararası düzeyde- saygınlığı bulunan ve/veya dernek çalışmalarına olağanüstü ölçüde katkıda bulunan kişilere yönetim kurulu kararı ile “onursal” üyelik sıfatı verilebilir. “Onursal” üyeler isterlerse, aylık ödeme yapabildikleri gibi genel kurula katılabilirler ancak oy verme hakları bulunmadığı gibi kurullara da seçilemezler.

Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 5)
Dernek üyeliğinin sona ermesi iki biçimde düzenlenmiştir:
a. Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

b. Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar:
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak;
2. Dernek organlarınca üyeleri bağlayıcı nitelikte verilen kararlara uymamak;
3. Dernek içinde, dernek amaçlarına aykırı veya derneğin toplumdaki saygınlığına zarar verici nitelikte eylem ve işlemde bulunmak;
4. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini altı ay içinde ödememek;
5. Dernekler Yasası ve dernek tüzüğü uyarınca belirlenen üye olma veya üyeliği sürdürme koşullarını yitirmiş olmaktır.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi karşısında ilgili üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığında herhangi bir hak ileri süremezler.

c. Çıkarmaya Yetkili Organ ve Çıkarma Kararına İtiraz Süreci
Dernek üyeliğinden çıkarma konusunda yönetim kurulu tam yetkilidir.
Çıkarma kararına karşı itiraz kurumu, genel kuruldur. Genel kurulun itiraz konusunda verdiği red kararına karşı ancak yargı organına başvurulabilir.

Derneğin Organları
Madde 6
Dernek organları şunlardır:
1. Genel kurul,
2. Yönetim kurulu,
3. Denetim kurulu,
4. Disiplin Kurulu


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Biçimi, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Yöntemi

Genel Kurul ve Görevleri
Madde 7)
Genel kurul;
1. Tüzükte belirlenen zamanda olağan,
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü biçimde toplanır.

Olağan genel kurul iki yılda bir, Kasım ayı içinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca aşağıda belirtilen yöntem uyarınca çağrılır.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya yerel yayın araçları kullanılmak yoluyla toplantıya çağrılır.
Yapılacak çağrıda, çoğunluk sağlanamaması yüzünden toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre on beş günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle ertelenirse, bu durum ve erteleme gerekçesi, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uyularak üyelere duyurulur.
İkinci toplantının erteleme tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci bentte belirtilen usuller uyarınca yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir kereden fazla ertelenemez.

Toplantı Usulü
Madde 8
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi isteminin öne sürüldüğü durumlarda ise, üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması yüzünden toplantının ertelenmesi durumunda gerçekleştirilen ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından fazla olması zorunludur.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin -resmi makamlarca verilmiş- kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevlilerce denetlenir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan kurulu oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazır bulunalar listesindeki ad ve soyadlarının karşısındaki bölümü imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması yetkisi divan başkanınındır.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu kişisel ve aracısız olarak doğrudan kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması durumunda, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlarca birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Yöntemleri
Madde 9)
Genel kurulda, tersine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, divan başkanınca mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık döküm yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 10)
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ne var ki bu biçimde karar alınmış olması, anılan toplantının olağan toplantı olarak nitelenmesine yol açmaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 11)
Dernek genel kurulunun görev ve yetkisine giren konular aşağıda tüketici biçimde sayılmıştır. Bu konular ivedilik ve önem sırasına göre;

1. Dernek organlarının seçilmesi;
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;
3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması;
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp olduğu gibi veya değiştirilerek kabul edilmesi;
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmazların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;
6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmeliklerin incelenip önerildiği biçimde veya değiştirilerek onaylanması;
7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının belirlenmesi;
8. Derneğin federasyon veya federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması;
9. Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki oluşum veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması;
10. Derneğin vakıf kurması;
11. Derneğin feshedilmesi;
12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması;
13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı nedenlerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Oluşturulması
Madde 12)
Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında vereceği bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman üyeleri belirler.

Yönetim kurulu olağan toplantısını 15 günde bir dernek merkezinde yapar. Ancak olağanüstü durumlarda kurul, tüm üyelerin haber edilmesi koşuluyla yönetim kurulu başkanınca her zaman toplantıya çağrılabilir.
Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olursa, genel kurul seçiminde alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 13)
Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yürütüp yerine getirir:

1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek;
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak;
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayıp genel kurul onayına sunmak;
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis kurdurmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar oluşturmak;
5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak;
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak;
7. Her çalışma yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak;
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak;
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma konularında karar vermek;
10. Dernek amacının gerçekleştirilmesi konusunda her çeşit karar almak ve uygulamak;
11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Denetim Kurulunun Oluşturulması
Madde 14)
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden boşalma olursa, genel kurulda aldıkları oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 15)
Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde belirtilen ilke ve yöntemlere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor biçiminde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Disiplin Kurulunun Oluşturulması
Madde 16)
Disiplin kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17)
a. Dernek disiplin Yönetmeliği’ni hazırlar. Hazırlanan bu yönetmeliği ve daha sonra sözü geçen yönetmelikte yapılacak değişiklikleri yönetim kurulunun onayına sunar.
b. Dernek amaç ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda ve çalışmalarda bulunan üyeler hakkında yönetim kurulunca gönderilen raporları inceler ve gerekli gördüğü durumlarda disiplin yönetmeliği uyarınca uyarı, kınama cezası verebilir, bir üyenin üyelikten çıkarılmasını yönetim kuruluna önerebilir.

Disiplin kurulu, en az on üyenin başvurusu üzerine veya yönetim kurulunca toplantıya çağrılabilir. Çağrı üzerine geçerli özrü olmadan toplantıya gelmeyen üye disiplin kurulundan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Disiplin kurulundan çıkmış sayılma ve yedek üyenin çağrılması, diğer disiplin kurulu üyelerinin ortak imzası ile düzenlenecek tutanaklarla saptanır ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir, toplandığında genel kurula sunulur.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 18)
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:
1. Üye Ödentileri;
Üyelerden “giriş ödentisi” olarak 100 TL, aylık olarak ise 10 TL “üyelik ödentisi” alınır. Bu tutarları artırma veya eksiltmeye genel kurulu yetkilidir.
2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar;
3. Dernekçe düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler;
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler;
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar;
6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için gereksindiği geliri sağlamak amacıyla giriştiği ticari etkinliklerden elde edilen kazançlar;
7. Diğer gelirlerdir.


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 19)
Defter Tutma İlkeleri
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen sınırı aşması durumunda izleyen hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen sınırın altına düşülürse, bunu izleyen yıldan başlayarak işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a ) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınarak saklanır.
4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve geri verenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve geri verdikleri tarihler bu deftere işlenir.
6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve biçimi ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Onaylanması:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere onaylatılır. Bu defterlerin kullanılmasın sayfaları bitene kadar sürdürülür ve defterler için ara onama işlemi yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden onaylatılması zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 20)
Gelir ve Gider Belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği Ek- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması durumunda, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve boyutta, birbirini izleyen seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu, elli asıl ve elli koçan yaprağından oluşan ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek- 17’de gösterilen biçim ve boyutta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir toplayacak kişi veya kişilerce bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin konularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir toplayacak kişi veya kişiler, -yönetim kurulu asıl üyeleri dışında- yetki süresi de belirtilmek koşuluyla, yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Gelir toplayacak kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernekçe iki örnek olarak düzenlenip dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir toplayabilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi durumlarda, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.
Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi :
Defterler dışında, dernekçe kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 21)
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 22)
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması durumunda; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni biçimi, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son biçimi, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurularak, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma
Madde 23)
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi
Madde 24)
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir kez derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 25)
Dernek, kurulma amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gereksinilmesi durumunda yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak tutarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Hangi Yöntemle Değiştirileceği
Madde 26)
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması yüzünden toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Yöntemi
Madde 27)
Genel kurul, derneğin feshine her zaman karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması yüzünden toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar toplanır. Alacakların toplanması ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar en yakın fotoğraf derneğine devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler dışında üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasının ardından tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 28)
Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 28 ( yirmi sekiz ) maddeden oluşmuştur.
Adı Soyadı: görevi:
Hasan Yelken yönetim kurulu başkanı
Yakup Yener Yönetim kurulu başkan yardımcısı
Halil Gül Sayman
Servet TÖRER Sekreter
M. Nizamettin Haznedar Üye
Mehmet tufan Üye
Mehmet Ali Baz üye

 гугл контекстнаярыболовный интернет магазин в украинеизготовление пластиковых окон