Gafsad Üyelik Sözleşmesi sayfasını inceliyorsunuz.
6 sene önce yayınlandı.
Toplam 2.680 Defa Okundu.
gafsad271988 Yayınladı.
Sayfayı Paylaşmak İstermisiniz?

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 2- Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelere bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, bir araya toplamak ve yapıt verecek olanaklar hazırlamak, yapıtlarını değerlendirmek, yapıtların sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar yapmak, sanat kurumları ile ortak çalışmalar yaparak dayanışmaya gitmek, derneğin amacıdır.
Bu amacı gerçekleştirmek için: Sergiler açar, Slayt gösterileri yapar, fotoğraf, seminerleri, toplantıları, fotoğraf çekim çalışmaları düzenler. Üyelere ve kursiyerlere karanlık oda olanağı sağlar. Yayın organı çıkarır, yarışmalar düzenler.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
MADDE 3-
1)Fotoğraf yarışmaları düzenler, fotoğraf sergileri açar.
2) Fotoğraf eğitim seminerleri, açık oturumlar düzenler.
3) Uygulamalı fotoğraf çekim çalışmaları için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler.
4) Üyelere ve kursiyerlere karanlık oda ve stüdyo kurar.
5) Yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf konulu toplantılarda temsil edilir. Yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf kuruluşları ile bilgi ve teknik işbirliği yapar ilişki kurar.
6) Sergi ve toplantı salonu açar.
7) Üyelere ucuz malzeme ve teknik ekipman yardımı sağlar.
8) Sosyal amaçlarla yemek, çay, piknik, gezi gibi eğlenceler düzenler.
9) Fotoğraf sanatımızı tarihi ve kültür değerlerimizi tanıtacak yayın ve gösteriler hazırlar.
10) Bir fotoğraf kitaplığı hazırlamak için çaba harcar. Tarihi ve kültürel değeri olan her türlü malzeme derlenir.
11) Amaç ve yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere menkuller ve gayri menkuller alır, kiralar, satar.
12) Gayri menkuller üzerinde her türlü haklar tahsis eder ve tasarruf edebilir.
13) Ulusal ve uluslararası düzeyde derneği tanıtmak ve haberleşmek için internet sitesi açar.
14) Ulusal ve uluslararası fotoğrafla ilgili federasyon ve konfederasyonlara kurucu olmak ve/veya katılmak, ayrılmak böylece ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmak.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI:
MADDE 4- Fotoğraf sanatının tekniğini bilen ve uygulayan 18 yaşını bitirmiş, medeni haklardan yararlanma olanağına sahip, tüzük hükümlerini kabullenmiş herkes aşağıdaki koşulları da taşıyorsa derneğe üye olabilir:
a). Derneğe üye olmak isteyen kişi, şeref ve haysiyetini zedeleyici, kamu haklarından yoksunluğu gerektirecek bir suç işlememiş olmalıdır.
b).Derneği amacından saptırma ve bir siyasi partinin emellerine hizmet ettirme amacı güdenler Derneğe üye olamazlar.
c).Derneğe üye olmak isteyen kişi, derneğe her ay yönetim kurulunun belirleyeceği en az ödentiyi vermekle yükümlüdür.
d).Yukarıdaki koşulları taşıyan üye kayıt formu doldurmak ve 100. TL. başvuru ödentisini vermek suretiyle üyelik için başvurabilirler. Yönetim kurulu başvurularıyla ilgili olarak engeç 1 ay içinde kararı kuruma verir. Kararı bir yazı ile ilgiliye verir.
e). Aday üye, derneğin her türlü olanak ve çalışmalarından yararlanabilir. Aday üyenin çalışmalarındaki katkı ve katılımı kesin üyeliği kabul için etkileyicidir.
f). Kesin üyelik, Yönetim Kurulunun, üyeliğe kabul yönünden verdiği karar tarihinde başlar.
g). Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince, Yargıtay Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlığı Kurulunca, Sayıştay Meslek Mensupları ile savcı ve yardımcıları Sayıştay Daireler Kurulunca, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca verilen müsaade ile derneğe üye olabilirler.
h). Yukarıdaki (g) fıkrasında sayılanların dışında kalan diğer kamu görevlileri, bağlı bulundukları Bakanlıkça, derneğimize üye olmasına müsaade edilmiş ise üye olabilirler.
ı). 2098 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer Kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler Orta Okul ve Orta Öğretim Öğrencileri Dernek üyesi olamazlar.
i). 2098 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (4) numaralı bendinde gösterilenler, bu bentte belirtilen yasak süresince dernek üyesi olamazlar.
j). Türk Vatandaşı olmayanların Derneklere üye olmaları için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
MADDE 5- ÇIKMA: Her türlü durumda üyeler vereceği bir dilekçe ile istediği zaman üyelikten ayrılabilir. Ancak, bu yolla üyelikten çıkanlar, ayrıldıkları tarihe kadar olan üyelik aidat borcunu vermeye zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE NEDENLERİ:
MADDE 6- ÇIKARILMA:
a). Üyenin, tüzüğün 4. maddesindeki hususlarından biri veya birkaçına haiz olmadığının sonradan anlaşılması.
b). Derneğe üye olduktan sonra, tüzüğün 4. maddesindeki hususlardan biri veya birkaçının ihlali.
c). Tüzük hükümlerine kısmen veya tümüyle uyulmaması
d). Dernek ödentisinin arka arkaya iki ay ya da değişik zamanlarda 3 ay geçerli bir neden dayandırılmaksızın yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar.
e). Dernekten çıkanlar ya da çıkarılanlar, dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
f). Dernekten çıkanlar tekrar derneğe üye olmak istedikleri zaman, 4. maddeye uygun olmak koşuluyla üyeliğe kabul edilebilirler.
g). Dernekten Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılanlara, bir hafta içinde tebligat yapılır. Genel Kurul İlanından sonra, üyeliğe kabul veya çıkarma işlemi yapılmaz.глвая почтакак подобрать тональникseo optimisation